Boekingsvoorwaarden MY Models Modelmanagement (versie juni 2021)

Gevestigd in Enschede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland nr. 08196086

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing tussen MY Models Modelmanagement (hierna "MM") en haar opdrachtgever (hierna: “Opdrachtgever”). De Opdrachtgever is de partij die van de diensten van MM gebruikt maakt en/of degene die voor deze diensten een factuur wenst te ontvangen.
 2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van MM. De dienstverlening van MM kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, het boeken van een of meerdere modellen, visagisten en/of stylisten (hierna: “Modellen”) voor opdrachten van de Opdrachtgever.
 3. Op deze dienstverlening zijn uitsluitend de Voorwaarden van MM van toepassing. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Verwijzing door de Opdrachtgever naar de toepasselijkheid van haar eigen algemene voorwaarden heeft geen rechtsgevolg, tenzij MM deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Aard van de dienstverlening

 1. MM fungeert als bemiddelaar tussen de Opdrachtgever en het Model. Na bemiddeling door MM komt er een boekingsovereenkomst tot stand tussen de Opdrachtgever en het Model. MM is geen partij bij deze boekingsovereenkomst.
 2. MM behartigt alle belangen en zaken van haar Modellen. Indien het eerste contact tussen de Opdrachtgever en het Model via MM heeft plaatsgevonden, is het de Opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met Modellen over financiële of juridische zaken en/of zakelijke belangen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks met Modellen overeenkomsten aan te gaan, in het bijzonder ten aanzien van het portretrecht.
 3. MM zal de Opdrachtgever behulpzaam zijn bij het selecteren van geschikte Modellen. MM zal ervoor zorgen dat de geboekte Modellen weten hoe laat zij op een bepaalde locatie moeten zijn. MM zal een factuur verzorgen aan de Opdrachtgever die aan alle wettelijke eisen voldoet.

Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kleding, styling en visagie van het Model, tenzij anders overeengekomen.
 2. De Opdrachtgever handelt in lijn met de specifieke regelgeving voor de inzet van kinderen bij de opdracht. Indien het geboekte Model een kind van jonger dan 13 jaar betreft, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanvragen van de ontheffing kinderarbeid bij de Inspectie SZW als bedoeld in artikel 3:3 Arbeidstijdenwet. De Opdrachtgever leeft de voorschriften verbonden aan de ontheffing na. De Opdrachtgever vrijwaart MM voor boetes of ander handhavend optreden door de Inspectie SZW.

Boekingen

 1. Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de Opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger en het Model, tot stand gekomen door bemiddeling van MM. De Opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger doet boekingen bij MM voor Modellen. Boekingen worden bevestigd middels een boekingsbevestiging door MM aan de Opdrachtgever. De aan de Opdrachtgever toegezonden, door MM opgestelde, boekingsbevestiging met daarop aangegeven specificaties en bepalingen omtrent het overeengekomen gebruiksrecht en eventuele exclusiviteit, zijn bindend tussen partijen. Voor alle Modellen geldt dat zij zich in principe het recht voorbehouden een boekingsopdracht af te slaan.
 2. Opties dienen meer dan 24 uur voor de boekingsdatum te worden omgezet in een boeking. Voor opties in het buitenland geldt een minimumtermijn van 48 uur voor de boekingsdatum. Tenzij ander schriftelijk overeengekomen, komt een optie automatisch te vervallen bij niet tijdige bevestiging.

Tarieven

 1. De tarieven die MM hanteert zijn inclusief bemiddelingsfee en exclusief btw. De tarieven voor de verschillende modelcategorieën worden op aanvraag verstrekt. Uurtarief: dit tarief wordt voor elke boeking minimaal berekend. Halve dagtarief: een halve dag bestaat uit 4 aaneengesloten uren. Dagtarief: het dagtarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van 1 dag. Een dag bestaat in dit geval uit 8 aaneengesloten uren. Delen van een uur worden afgerond naar een uur. Voor modelwerkzaamheden die plaatsvinden tussen 22.00 uur en 07.00 uur worden dubbele tarieven berekend. Een doorpas of repetitie voorafgaande aan een boeking wordt op basis van 50% van het uurtarief doorberekend aan de Opdrachtgever.
 2. Bij lingerie of ondergoedopnamen geldt een toeslag van 50% bovenop het standaardtarief van het betreffende Model. Bij naaktopnamen geldt een toeslag van 100% bovenop het standaardtarief van het betreffende Model met inachtneming dat de minimale werktijd van het betreffende Model een halve dag bedraagt. Boven de standaardtarieven berekent MM toeslagen voor het gebruik van de opnamen voor posters, affiches, advertenties, brochures, display's, verpakkingen, abri's, bill boards, showcards, streamers, leaflets, p.o.s. materiaal, kalenders, stickers, website(s), sociale media, internet, trams, bussen, vrachtwagens, commercials, films, tv, etc. Advertenties betreffen schriftelijke advertenties in kranten, dagbladen en magazines. Brochures zijn schriftelijke folders of boekjes met een informatieve tekst over de aangeboden producten/diensten. Tevens worden toeslagen berekend voor gebruik van het materiaal in het buitenland.
 3. De Opdrachtgever heeft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geen exclusiviteit op een bepaald Model. Indien gewenst kan in principe exclusiviteit met betrekking tot een Model worden aangevraagd. Voor exclusiviteit gelden bijzondere tarieven.
 4. Bij een uurboeking wordt 50% van de reistijd in rekening gebracht, berekend vanaf de woonplaats naar de locatie en retour. De reistijd wordt gebaseerd op de reistijden van openbaar vervoer. In geval van een boeking voor het (halve) dagtarief wordt geen reistijd berekend. Daarnaast wordt er voor een uurboeking een toeslag berekend van € 25,-.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen de totale reiskosten berekend vanaf de woonplaats naar de opnamelocatie en retour door de Opdrachtgever te worden vergoed.
  Reiskosten per OV worden berekend op basis van 2e klasse. Indien een Model per gemotoriseerd voertuig reist, dient een wettelijk toegestane kilometervergoeding te worden vergoed. Parkeerkosten worden altijd aan de Opdrachtgever doorberekend. Reis- en verblijfkosten voor buitenlandse reizen dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed. Vervoerskosten in het buitenland worden doorberekend aan de Opdrachtgever. De gemaakte reiskosten van een begeleider van een kind t/m 16 jaar en van het kind in kwestie dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed. Alle in dit artikel genoemde vergoedingen zijn exclusief btw.

Annuleringen

 1. Indien de Opdrachtgever een boeking annuleert, is de vergoeding voor de geboekte dag(en), of delen daarvan, verschuldigd. De Opdrachtgever kan een boeking uiterlijk 48 uur voor aanvang van de opdracht schriftelijk kosteloos annuleren. Voor annulering tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Voor annulering binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 2. Indien de Opdrachtgever bij zijn boeking duidelijk en schriftelijk heeft aangegeven dat deze enkel doorgang kan vinden bij "mooi weer", dan mag een dergelijke boeking eenmalig kosteloos worden geannuleerd, mits dit binnen de vooraf overeengekomen termijn gebeurt. Kosten van de tweede annulering bedraagt 50% van het overeengekomen tarief. Kosten derde annulering bedraagt 100% van het overeengekomen tarief.

 Betalingen en incassokosten

 1. Betalingen door de Opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de bankrekening van MM onder vermelding van de factuurnummer. Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd heeft gereclameerd, wordt de Opdrachtgever geacht met de inhoud van de factuur in te stemmen.
 2. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MM schriftelijk mede te delen. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening.
 3. Indien betalingen niet, dan wel niet geheel en/of niet tijdig worden verricht, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien de betalingstermijn zonder ontvangst van betaling is verstreken is MM gerechtigd de gerechtelijke, buitengerechtelijke en incassokosten alsmede alle kosten welke door MM worden gemaakt ter effectuering van de rechten van het Model en/of van MM op de Opdrachtgever te verhalen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de gevorderde hoofdsom. De Opdrachtgever zal deze kosten op eerste verzoek vrijwillig voldoen aan MM. Naast het verschuldigde bedrag plus de wettelijke rente is de Opdrachtgever een boete van €500,- verschuldigd. De Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor betaling van de factuur. Niet (tijdig) betalen heeft tevens tot gevolg dat alle aan de Opdrachtgever toegekende (gebruiks)rechten komen te vervallen voor de duur van het verzuim.

Aansprakelijkheid

 1. MM is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door Modellen of hun begeleiders. MM is evenmin aansprakelijk voor schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer het (geboekte) Model enige afspraak niet of gebrekkig nakomt, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van MM. Van grove schuld of nalatigheid van MM is geen sprake als de geboekte Modellen zich niet houden aan de afspraken en/of overeenkomsten die zij met de Opdrachtgever aangingen, niet of gebrekkig presteren of wangedrag vertonen.
 2. Indien MM aansprakelijk is voor de schade, bedraagt het schadebedrag maximaal het factuurbedrag dat voor dat Model en die opdracht in rekening gebracht zou worden. Het recht op schadevergoeding vervalt daarnaast van rechtswege, indien de Opdrachtgever MM niet binnen 2 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk en onder opgave van redenen op de hoogte stelt.

Overmacht

 1. Indien het Model vanwege overmacht niet aanwezig kan zijn op de overeengekomen datum, stelt MM de Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Overmacht houdt in ieder geval in, maar is niet beperkt tot, ziekte, (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, transportmoeilijkheden, betrokkenheid bij een ongeval en een sterfgeval in familie en vriendenkring. MM treedt met de Opdrachtgever in gesprek over de uitvoering van de opdracht.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het beeldmateriaal te gebruiken anders dan op de vooraf uitdrukkelijk met MM schriftelijk overeengekomen wijze en bijbehorende gebruiksperiode. De Opdrachtgever mag pas tot gebruik van het beeldmateriaal overgaan nadat de betreffende vergoedingen aan MM zijn voldaan, bij gebreke waarvan het gebruiksrecht van rechtswege is vervallen voor de duur van het verzuim.
 2. De Opdrachtgever controleert steeds of het (beoogde) gebruik van het beeldmateriaal valt binnen het overeengekomen gebruiksrecht. De Opdrachtgever heeft een schriftelijke meldplicht aan MM indien zij het beeldmateriaal anders gebruikt of wenst te gebruiken dan schriftelijk is overeengekomen in de boekingsovereenkomst. Ook heeft de Opdrachtgever een schriftelijke meldplicht aan MM indien de Opdrachtgever de gebruiksrechten wenst te verlengen. Hergebruik van beeldmateriaal is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf door MM een schriftelijke vergoedingsregeling en schriftelijke toestemming is afgegeven. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van het beeldmateriaal buiten een overeengekomen land, tenzij hiervoor vooraf door MM een schriftelijke vergoedingsregeling is overeengekomen en schriftelijke toestemming is afgegeven.
 3. Bij ongeautoriseerde publicatie van het beeldmateriaal door de Opdrachtgever is MM gerechtigd een vergoeding vast te stellen, gebaseerd op de op dat moment geldende tarievenlijst van MM plus een nader te bepalen toeslag. De toeslag wordt ondermeer vastgesteld op basis van de omvang en de duur van het ongeautoriseerde gebruik en bestaat minimaal uit één dagtarief. De factuur voor deze vergoeding dient door de Opdrachtgever te worden voldaan binnen 14 dagen. De artikelen 18 t/m 20 zijn van toepassing.
 4. De Opdrachtgever is er mee bekend dat portretten van Modellen en ieder gebruik van beeldmateriaal onderhevig zijn aan de bepalingen van de Auteurswet. Modellen hebben in beginsel een recht zich te verzetten tegen gebruik van hun portret indien zij niet vooraf expliciet hebben ingestemd met het maken en gebruiken van hun portret, hetgeen geregeld dient te worden in de boekingsovereenkomst met het betreffende Model en de Opdrachtgever. Ieder ander gebruik van beeldmateriaal of een portret dat niet expliciet in de boekingsovereenkomst is geregeld, levert aansprakelijkheid op van de Opdrachtgever jegens het Model. Het Model heeft in dat geval tevens het recht ieder gebruik van een bepaald portret te laten staken.
 5. MM en het Model zijn gerechtigd om het in opdracht gemaakte beeldmateriaal te gebruiken voor presentatie van het Model, tenzij anders is overeengekomen.

Geschillen tussen Opdrachtgever en Model

 1. Als er tijdens de opnames problemen of meningsverschillen ontstaan tussen de Opdrachtgever en het Model, op welke manier dan ook, dan is de Opdrachtgever verplicht onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met MM teneinde het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.
 2. Voor Modellen die niet meewerken, zich niet houden aan aanwijzingen van regisseur, fotograaf, styliste etc. factureert MM alleen als het beeldmateriaal gepubliceerd wordt. MM zal een redelijke korting toepassen op de vergoeding, afhankelijk van de ernst van de overtreding van het Model. De uur-, reis- en onkostenvergoedingen zal MM altijd in rekening brengen bij de Opdrachtgever.

Wijziging van de Voorwaarden

 1. MM is bevoegd de Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Als dit gebeurt, is de nieuwe versie van de Voorwaarden van rechtswege van toepassing op alle bestaande rechtsverhoudingen en treden de nieuwe voorwaarden in de plaats van de onderhavige voorwaarden.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden is Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.