Voorwaarden voor Modellen van MY Models Modelmanagement (versie juni 2021)


Gevestigd in Enschede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland nr. 08196086

Zodra je bent ingeschreven bij MY Models Modelmanagement bepalen deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen jou en MY Models Modelmanagement.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing tussen MY Models Modelmanagement (hierna "MM") en het bij MM inschreven model, stylist of visagist (hierna: “Model”).
 2. Indien het Model niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na inschrijving bij MM schriftelijk bezwaar maakt tegen de Voorwaarden, wordt het Model geacht volledig met de inhoud daarvan te hebben ingestemd.

Aard van de dienstverlening

 1. Het Model is een zzp’er/particulier en wenst gebruik te maken van de dienstverlening van MM voor het tot stand laten komen van boekingen. MM zal fungeren als bemiddelaar tussen de opdrachtgever (hierna: “Opdrachtgever”) en het Model. Na een geslaagde bemiddeling komt een boekingsovereenkomst tot stand tussen de Opdrachtgever en het Model, die steeds wordt beschouwd als een losse overeenkomst van opdracht. Het Model is vrij om een aanbod voor een boeking te weigeren.
 2. Partijen wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 en verder BW. Partijen beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 BW, en beogen eveneens geen arbeidsrelatie tot stand te laten komen, die voor de toepassing van de loonheffingen als een (fictieve) dienstbetrekking wordt aangemerkt. Tevens is geen sprake van arbeidsbemiddeling. De door MM betaalde vergoeding betreft geen loon, maar een vergoeding voor het verrichten van de werkzaamheden zoals overeengekomen in de boekingsovereenkomst minus de bemiddelingsfee.
 3. Het Model is gerechtigd om bij verschillende modellenbureaus ingeschreven te staan. Het Model heeft zich niet exclusief verbonden aan MM.

Verantwoordelijkheden Model

 1. Bij inschrijving verstrekt het Model aan MM de persoonlijke gegevens, waaronder de volledige naam, adresgegevens, bankgegevens, geboortedatum, lichamelijke kenmerken (lengte, confectiemaat, schoenmaat, borstomtrek, tailleomvang, heupmaat). Tevens verstrekt het model aan MM de eventuele beschikbare beeldopnamen van het Model. MM is gerechtigd maar niet verplicht de beeldopnamen van het Model te laten vervaardigen. Het Model verstrekt MM tevens hierbij de toestemming om zijn/haar gegevens en alle beeldopnamen te gebruiken in de ruimste zin des woords voor het verkrijgen van opdrachten aan het Model via Opdrachtgevers van MM, waaronder, maar niet beperkt tot, de plaatsing ervan op de website van MM en het presenteren daarvan aan potentiële Opdrachtgevers. MM behoudt dit recht gedurende de tijd dat het Model bij MM staat ingeschreven.
 2. Het Model is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar huidige gelijkenis met het beeldmateriaal op de website van MM en dient wijzigingen in zijn/haar uiterlijk dan ook zo spoedig mogelijk door te geven. Het Model voorziet MM eveneens regelmatig van representatief en actueel beeldmateriaal, waaruit het huidige uiterlijk van het Model kan worden afgeleid. Het Model dient tevens wijzigingen in de persoonlijke gegevens van het Model zo spoedig mogelijk schriftelijk aan MM mede te delen.
 3. Het Model verplicht zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de (overeengekomen) werkzaamheden. Het Model verplicht zich tevens om een adequate aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering, zorgverzekering en reisverzekering af te sluiten ten behoeve van de werkzaamheden.
 4. Indien het eerste contact tussen de Opdrachtgever en het Model via MM heeft plaatsgevonden, is het het Model niet toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met de Opdrachtgever over juridische en/of financiële zaken. Ook is het Model niet toegestaan rechtstreeks overeenkomsten met Opdrachtgevers aan te gaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MM.

Boekingsovereenkomst

 1. MM spant zich in om een boekingsovereenkomst tot stand te brengen tussen het Model en de Opdrachtgever. Het Model is vrij om een aanbod voor een boeking te weigeren. Indien het Model mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door MM voorgelegd aanbod, dan is een boekingsovereenkomst tussen het Model en de Opdrachtgever tot stand gekomen. Een mondeling geaccepteerd aanbod wordt door MM zo spoedig als mogelijk schriftelijk bevestigd.
 2. Het Model verplicht zich zowel jegens MM als de Opdrachtgever om de overeengekomen werkzaamheden als Model uit te voeren op de dag, tijd, locatie en wijze zoals besproken en tegen de daarvoor afgesproken vergoeding.
 3. Het Model is verplicht de overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig, zelfstandig, deskundig en vakbekwaam uit te voeren conform de aanwijzingen van de Opdrachtgever.
 4. Iedere boekingsovereenkomst die door het Model is aangegaan, blijft in stand en ieder reeds verleend gebruiksrecht op beeldmateriaal blijft geldend voor de duur en reikwijdte als afgesproken ook al zou het Model de inschrijving bij MM hebben beëindigd.
 5. Als het Model wordt geboekt voor een concurrerend product als waar het Model al eens opdrachten voor heeft gehad, en boeking van hetzelfde Model zou schadelijk zijn voor de marketing van het betreffende product, dan is het Model verplicht dit te melden aan MM voordat hij/zij deze nieuwe opdracht accepteert.

Annulering

 1. Het is het Model niet toegestaan een boekingsovereenkomst binnen 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden te annuleren, tenzij er sprake is van overmacht. Overmacht houdt in ieder geval in, maar is niet beperkt tot, ziekte, (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, transportmoeilijkheden, betrokkenheid bij een ongeval en een sterfgeval in familie en vriendenkring.
 2. Indien het Model door enige oorzaak is verhinderd om de werkzaamheden in de boekingsovereenkomst te verrichten, dient het Model MM hier onverwijld van op de hoogte te stellen. Indien het voor het Model niet mogelijk is om tijdig op de locatie van de opdracht aanwezig te zijn, dan stelt het Model MM hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

Betaling

 1. Ten behoeve van het Model wordt de door de Opdrachtgever aan het Model verschuldigde betaling door MM aan de Opdrachtgever gefactureerd en geïncasseerd. Nadat de Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens MM heeft voldaan, wordt de overeengekomen modelvergoeding minus bemiddelingsfee aan het Model betaald.
 2. Alle uitbetalingen aan het Model betreffen steeds bedragen exclusief belastingen. Het Model is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van deze inkomsten bij de Belastingdienst. Het Model is zelf verantwoordelijk voor afdracht van belasting en premies. In het kader van haar fiscale verplichtingen heeft MM een registratieplicht bij de Belastingdienst van de totale jaarlijkse verdiensten van ieder Model.

Intellectuele eigendomsrechten en portretrechten

 1. Het Model dient er zorg voor te dragen dat het eventueel extra aangeleverde beeldmateriaal vrij is van rechten, zodat bij gebruik ervan de rechten van derden (zoals de fotograaf) niet worden geschonden. Het Model vrijwaart MM tegen aanspraken van derden wegens het ontbreken van toestemming voor gebruik door MM of derden.
 2. Het Model beschikt over de portretrechten op zijn/haar portret. MM bepaalt in overleg met het Model de omvang van het gebruiksrecht van het te vervaardigen of vervaardigde beeldmateriaal en de hoogte van de aan dat gebruiksrecht verbonden vergoeding. Het met Opdrachtgever overeengekomen gebruiksrecht voor het gebruik van het portret van het Model wordt opgenomen in de boekingsovereenkomst.
 3. Het Model is gerechtigd om in opdracht gemaakt beeldmateriaal te gebruiken voor de eigen presentatie, tenzij anders is overeengekomen met Opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

 1. Het Model is aansprakelijk voor schade die tijdens een opdracht wordt veroorzaakt. Overtreding van het in 12 en/of 15 gestelde leidt tot schadeplichtigheid aan de zijde van het Model jegens de Opdrachtgever en/of MM. Het Model vrijwaart MM tegen aanspraken van derden, inclusief de Opdrachtgever, wegens door het Model aangerichte schade als gevolg van nalatigheid door of het tekort schieten in de nakoming van de verplichtingen van het Model.
 2. MM is niet aansprakelijk voor enige schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer de Opdrachtgever enige afspraak niet of gebrekkig nakomt.
 3. MM kan niet aansprakelijk worden gesteld door het Model, voor enige vergoeding van schade die mocht zijn ontstaan, tijdens of ten gevolge van (model)werkzaamheden. MM is in het bijzonder niet aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van het Model op weg van en/of naar de opdrachtlocatie en tijdens opdrachten.
 4. MM is op geen enkele wijze aansprakelijk, indien de Opdrachtgever een factuur, om wat voor een reden dan ook, niet tijdig of niet volledig betaalt. MM is gerechtigd de opdracht voor incasso van aan het Model toebehorende vergoedingen aan een derde over te dragen. MM is gerechtigd de incassokosten te verhalen op die partij, die oorzaak is van het geschil. MM is nimmer enige vergoeding, betaling van kosten of schade, een vervangende opdracht, compensatie of welk bedrag dan ook verschuldigd aan het Model indien een opdracht van een Opdrachtgever, om welke reden dan ook, geen doorgang vindt. MM poogt wel met de Opdrachtgever een annuleringsregeling overeen te komen waardoor bij late annuleringen wel een bedrag aan het Model en aan MM toekomt. Indien deze regeling daadwerkelijk is overeengekomen zal MM namens het Model daar een beroep op doen.

Geheimhouding

 1. Het Model zal het bestaan, de aard en de inhoud van de boekingsovereenkomst geheim houden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van MM. Het Model verbindt zich om alle gegevens en informatie betreffende of samenhangende met de klanten, producten, diensten, bedrijfsvoering en organisatie van MM, die het Model in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of opdracht ter kennis komen vertrouwelijk te behandelen, geheim te houden en voor geen ander doel te gebruiken dan waartoe deze zijn verstrekt.

  Geschillen tussen Opdrachtgever en Model
 2. Als het Model op de set onenigheid heeft met de Opdrachtgever en/of fotograaf en/of styliste etc. is het Model verplicht onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met MM om zo spoedig mogelijk een voor alle partijen gunstige oplossing te bewerkstelligen.
 3. Voor Modellen die niet meewerken, zich niet houden aan de aanwijzingen van de regisseur, fotograaf, styliste etc., kan MM alleen factureren naar de Opdrachtgever als het materiaal gepubliceerd wordt. De uur-, reis- en onkostenvergoedingen zal MM wel in rekening brengen bij de Opdrachtgever. MM zal een redelijke korting toepassen op de vergoeding afhankelijk van de ernst van de overtreding van het Model. Artikel 23 is van toepassing.

Wijziging van de Voorwaarden

 1. MM is bevoegd de Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Als dit gebeurt, is de nieuwe versie van de Voorwaarden van rechtswege van toepassing op alle bestaande rechtsverhoudingen en treden de nieuwe voorwaarden in de plaats van de onderhavige voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Voorwaarden is Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.