Privacystatement MY Models

Datum: 8 januari 2021

Inleiding

MY Models (hierna: ‘MM’) gevestigd aan de Lipperkerkstraat 371 te (7533 AD) Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8196086, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. MM is een modellenbureau dat namens professionele modellen, stylisten en visagisten bemiddelt voor onder andere reclame- en modefotografie, bedrijfsfilms en shows.

MM hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor MM uw persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit alle dienstverlening van MM en het gebruik van de website https://www.mymodels.nl/.

Rechtsgrond

MM verwerkt persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende rechtsgronden:

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via ons e-mailadres info@mymodels.nl.

Persoonsgegevens

Op grond van de AVG is een persoonsgegeven alle informatie aan de hand waarvan een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zonder daarvoor een onevenredige inspanning te leveren. MM verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, namelijk:

Doeleinden

MM verzamelt en verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

Bewaartermijnen

MM bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat MM de gegevens bewaart zolang dat nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden. Daarnaast kan er een gerechtvaardigd belang zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard of er dient te worden voldaan aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Persoonsgegevens van personen die zich bij MM hebben aangemeld als model worden verwijderd na een afwijzing van de aanmelding. Wanneer modellen zich uitschrijven bij MM worden de persoonsgegevens van de modellen uitsluitend bewaard ten behoeve van hergebruik van het beeldmateriaal dat door bemiddeling van MM tot stand is gekomen. Heeft er bij uitschrijving geen bemiddeling plaatsgevonden, dan verwijdert MM de persoonsgegevens van het model.

Verstrekking aan derden

MM maakt alleen – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van haar diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw persoonsgegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Indien een klant persoonsgegevens wenst te ontvangen voor het opstellen van een callsheet vraagt MM daarvoor toestemming van het model, de stylist of visagist. Het verkopen van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden gebeurt nooit.
Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen:

Vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens

MM heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

Ondanks de vergaande inspanningen van MM kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Cookies

MM gebruikt alleen functionele cookies die technisch noodzakelijk zijn om de website van MM goed te laten werken. MM maakt geen gebruik van tracking cookies.

Bij functionele cookies is het niet vereist om de websitebezoekers eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat de website wordt bezocht een ander, tijdelijk nummer. Deze cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

MM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. MM kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. MM raadt u daarom aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende privacy rechten:

Een verzoek kunt u indienen via het e-mailadres info@mymodels.nl. MM is verplicht uw identiteit te controleren. MM verzoekt u daarom om een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Zorg dat uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt en vermeld erbij dat het om een kopie gaat. Tevens dient u in uw verzoek te vermelden op basis van welke grond u het verzoek indient.

Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Marianne Verhagen
MY Models
Lipperkerkstraat 371, 7533 AD Enschede
KvK: 8196086
Email: info@mymodels.nl
Telefoon: (+31) 06 220 47 263